Shuhwa Cheng is eigenaar van Acupunctuur en Massage Praktijk Cheng, gevestigd aan de Paardestraat 32a , 6131HC Sittard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72389419. Shuhwa Cheng is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als de behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:


• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.


Privacy op de zorgnota


Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Jouw naam, adres en woonplaats
• Jouw klantnummer en/of jouw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• Consult Acupunctuur 24104 (prestatiecode voor de verzekeraar)


Rechten omtrent jouw gegevens


Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jou ontvangen heb. Ook hebt je het recht om de door je verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Moge ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan hebt je altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Vragen


Als je naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op via praktijkcheng@gmail.com